Location:
6199 HWY-3, Salmo, BC V0G 1Z0

Mailing Address:
Box 923
Salmo, BC

V0G 1Z0

Phone:
250-357-2031

Email:
salmostorage@gmail.com